GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij www.ebaymainstreet.com en alle lokale versies (zoals www.ebaymainstreet.com/fr/sengage)

Door gebruik te maken van de eBay Main Street-website (eBay Main Street), ga je ermee akkoord te voldoen aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle regels en beleid die op onze website staan vermeld, en erken je dat je de Privacy- en cookieverklaring van eBay Main Street hebt gelezen.

 • Als je je in het Verenigd Koninkrijk bevindt, ga je een overeenkomst aan met eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, United Kingdom, btw-nummer GB 782 3254 24. 
 • Als je je buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, maar in de Europese Unie, ga je een overeenkomst aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany (btw-nummer DE 200081785).
 • Als je je in de Verenigde Staten bevindt, ga je een overeenkomst aan met eBay, Inc., 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, Verenigde Staten.
 • Als je je in Canada bevindt, ga je een overeenkomst aan met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON  M5V 1L9, Canada.
 • Als je je in India bevindt, ga je een overeenkomst aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer  Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315.
 • Als je je elders bevindt, ga je een overeenkomst aan met eBayMarketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Zwitserland.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf 10 december 2018 of worden van kracht tijdens inschrijving (indien inschrijving na 10 december 2018 plaatsvindt).

Wij wijzen je erop dat deze Gebruiksvoorwaarden voorwaarden bevatten die bepalen hoe vorderingen die jij en wij tegen elkaar hebben, worden opgelost (zie Aansprakelijkheid, juridische conflicten en algemene voorwaarden hieronder). Deze bevatten een Arbitrageovereenkomst die je behoudens de daarin vermelde uitzonderingen verplicht om vorderingen die je tegen ons of onze vertegenwoordigers hebt, te onderwerpen aan bindende en definitieve arbitrage, tenzij je bezwaar maakt tegen de Arbitrageovereenkomst (zie  Geschillen, sub B ('Arbitrageovereenkomst')). Tenzij je bezwaar maakt tegen de arbitrageovereenkomst: (1) is het alleen toegestaan om vorderingen tegen ons of onze vertegenwoordigers op individuele basis in te stellen, dus niet als een eiser of een van meerdere partijen in een gezamenlijke vordering of in een procedure waarin je in eigen naam voor een vreemd recht procedeert en (2), is het alleen toegestaan om vorderingen (met inbegrip van vorderingen van geld, vorderingen om iets na te laten en vorderingen tot vaststelling) op individuele basis in te stellen. 

Gebruik maken van eBay Main Street

Je accepteert eBay Main Street 'as is' en kiest er vrijwillig voor om op eigen risico deel te nemen aan eBay Main Street Member Program Events waaronder, maar zonder beperking, alle eBay Main Street- of daaraan gerelateerde evenementen die eBay lokaal organiseert (Evenementen). Het eBay Main Street-ledenprogramma is bedoeld om je op de hoogte te houden en je te helpen in te spelen op overheidsvoorschriften die je mogelijkheid om op eBay te handelen beïnvloeden.

eBay Main Street, haar werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten en andere externe partners (eBay of wij) kunnen bijeenkomsten op verschillende locaties organiseren of adverteren met als primair doel het bespreken van beleidskwesties en andere onderwerpen om kwesties onder de aandacht te brengen die van invloed zijn op de eBay-handelsplaats. eBay zal al deze Evenementen al dan niet leiden en zal al dan niet op enige manier betrokken zijn bij acties van personen die aanwezig zijn bij deze Evenementen. Zodoende oefent eBay geen enkele controle uit over de identiteit of acties van de personen die aanwezig zijn bij deze Evenementen. Alle deelnemers moeten voorzichtig zijn en hun gezond verstand gebruiken wanneer ze een Evenement bijwonen.

Misbruik maken van eBay Inc. Main Street

We kunnen je toegang tot eBay Main Street en de daarbij behorende Evenementen beperken of beëindigen en technische of juridische stappen ondernemen om personen van eBay Main Street af te houden als we vinden dat ze problemen kunnen veroorzaken of niet consistent handelen in overeenstemming met de letter of geest van onze regels en beleid.

Persoonlijke gegevens

Door eBay Main Street te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van je persoonlijke gegevens door eBay Main Street op servers in de Verenigde Staten, zoals verder beschreven in onze  Privacy- en cookieverklaring.

Toestemming om contact met je op te nemen; Gesprekken opnemen

Afhankelijk van je toestemmingsinstellingen kan eBay op het telefoonnummer dat je aan ons hebt verstrekt, contact met je opnemen via automatisch gekozen of opgenomen gesprekken en sms-berichten, om: (i) je op de hoogte te stellen van Evenenementen of daaraan gerelateerde activiteiten; (ii) problemen met je account op te lossen (iii) je mening te vragen via enquêtes en vragenlijsten, of; (iv) indien anderszins noodzakelijk om problemen met je account op te lossen of naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, onze regels en beleid, toepasselijk recht of enige andere overeenkomst tussen beide partijen af te dwingen. Er zijn mogelijk standaard belminuten en sms-kosten van toepassing en er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als je de limieten van je abonnement hebt overschreden. Als je dergelijke informatie niet wilt ontvangen, kun je je communicatievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door je uit te schrijven voor e-mailcommunicatie of je abonnementbeheer aan te passen in het Abonnementcentrum van je eBay Main Street-account , op sms-berichten te reageren met STOP of een e-mail te sturen aan [email protected] met het verzoek je communicatievoorkeuren aan te passen.

eBay kan je telefoonnummer delen met dienst geautoriseerde serviceproviders, zoals is uiteengezet in onze privacy- en cookieverklaring. Deze serviceproviders kunnen uitsluitend, zoals geautoriseerd door eBay Main Street en om de hierboven opgegeven doeleinden, contact met je opnemen via automatisch gekozen of opgenomen gesprekken en sms-berichten

eBay kan voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden, of voor zijn eigen bescherming, zonder nadere kennisgeving of waarschuwing en naar eigen goeddunken telefoongesprekken controleren of opnemen die jij of iemand anders uit jouw naam voert met eBay of diens vertegenwoordigers.

Aansprakelijkheid

We kunnen al dan niet controle of censuur uitoefenen of toezicht houden op informatie of opmerkingen van deelnemers tijdens Evenementen of de communicatie tussen deelnemers. Mogelijk vind je opmerkingen van anderen aanstootgevend, beledigend, onjuist of misleidend; daarom zul je eBay niet verantwoordelijk houden voor het handelen of nalaten van andere gebruikers, met inbegrip van de communicatie tussen jou en andere gebruikers. Je vergoedt en vrijwaart ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochtermaatschappijen, joint ventures, werknemers en partners) voor claims, vorderingen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen.

Als je woonachtig bent in Californië, doe je afstand van alle rechten die vallen onder California Civil Code § 1542, waarin staat: "Een algemene vrijwaring geldt niet voor claims waar de debiiteur niet van op de hoogte was of vermoedde in zijn voordeel te zijn op het tijdstip van de uitgave, wat, indien bij hem bekend geweest, wezenlijke invloed zou hebben uitgeoefend op de schikking met de debiteur."

Voor zover toegestaan door de wet wijzen we uitdrukkelijk alle garanties, representaties en condities af, hetzij expliciet of impliciet, inclusief die van kwaliteit, verkoopbaarheid, handelskwaliteit, duurzaamheid, geschiktheid voor een bepaald doel en voortkomend uit de wet. Wij zijn op grond van een overeenkomst of ongeoorloofde handeling (waaronder nalatigheid) niet aansprakelijk voor verlies, hetzij van geld (inclusief winst), goodwill, reputatie, of enige speciale, indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit je gebruik van de Website, ook als je ons hiervan op de hoogte stelt of als we de mogelijkheid van dergelijke schade niet redelijkerwijs konden voorzien. In sommige rechtsgebieden zijn afwijzingen van impliciete garanties of uitsluitingen van schade niet toegestaan, waardoor dergelijke afwijzingen en uitsluitingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor bedrog, dood of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid van ons of onze tussenpersonen of werknemers, of enige andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden beperkt of uitgesloten.

Als we ondanks de vorige paragraaf en voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk worden geacht, is onze aansprakelijkheid jegens jou of een derde (hetzij uit hoofde van een contract, of als gevolg van een onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad, de wet of anderszins) beperkt tot vijftig Amerikaanse dollars ($50) voor inwoners van de Verenigde Staten, veertig Britse ponden (£40) voor inwoners van het Verenig Koninkrijk en vijfenveertig euro (€45) voor inwoners van de EU.

Geschillen

LEES DEZE PARAGRAAF AANDACHTIG DOOR. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEVOLGEN VOOR JE RECHTEN EN EEN SIGNIFICANTE INVLOED OP DE MANIER WAAROP TERUGVORDERINGEN, DIE JIJ EN EBAY TEGEN ELKAAR HEBBEN, WORDEN BESLECHT.

Jij en eBay komen overeen dat elke terugvordering of elk geschil dat is ontstaan of kan ontstaan tussen jou en eBay (of een betrokken derde partij) en dat op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit deze of enige eerdere versies van deze Gebruiksvoorwaarden, je gebruik van of toegang tot het eBay Main Street Member-programma, alle Evenementen of activiteiten of de handelingen van eBay of de vertegenwoordigers van eBay, zal worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf inzake geschillen.

A. Toepasselijk recht

Je gaat ermee akkoord dat als je een inwoner van de Verenigde Staten bent de wetten van de staat Utah, zonder toepassing van het conflictenrecht, gelden voor onderhavige Gebruiksvoorwaarden en voor alle terugvorderingen of geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen jou en eBay, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en voor zover dit niet strijdig is met of is uitgesloten door de Amerikaanse federale wetgeving.

Als je een woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk zijn op deze overeenkomst de wetten van Engeland en Wales van toepassing.

Als je woonachtig bent in een land binnen de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, is op elk geschil, elke terugvordering of kwestie die is ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden het geldend recht in de algemene Gebruiksovereenkomst tussen beide partijen van toepassing voor het gebruik van de eBay-services.

B. Arbitrageovereenkomst

Jij en eBay komen overeen dat elk geschil of elke terugvordering die is ontstaan of kan ontstaan tussen jou en eBay (of een betrokken derde partij) met betrekking tot of voortvloeiend uit deze of enige eerdere versies van deze Betalingsvoorwaarden, je gebruik van of toegang tot Betaaldiensten, de handelingen van eBay of haar vertegenwoordigers, of enige producten of diensten die worden verkocht of aangeboden via de diensten, uitsluitend zal worden beslecht door middel van definitieve en bindende arbitrage en niet in een rechtbank. Als alternatief kan je jouw aanspraken voor een rechtbank voor geringe vorderingen (small claims court) geldend maken wanneer jouw aanspraken gerechtvaardigd zijn en zolang de zaak onder een dergelijke rechtbank blijft en alleen op individuele basis (d.w.z. niet als onderdeel van een class action of een procedure in eigen naam voor het recht van een derde) aanhangig wordt gemaakt. De Amerikaanse Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze arbitrageovereenkomst.

JIJ EN EBAY KOMEN OVEREEN DAT BEIDE PARTIJEN AANSPRAKEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN CLASS ACTION OF MIDDELS EEN PROCEDURE IN EIGEN NAAM VOOR HET RECHT VAN EEN DERDE KUNNEN DOEN GELDEN . VOOR ZOVER JIJ EN EBAY NIET ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE BEVOEGDE ARBITER NIET MEER DAN DE VORDERINGEN VAN EEN ENKELE PERSOON OF PARTIJ SAMENVATTEN OF VERBINDEN EN MAG DEZE OOK NIET OP ANDERE WIJZE OP ENIGE VORM VAN EEN GECOMBINEERDE VORDERING, EEN CLASS ACTION OF EEN PROCEDURE IN EIGEN NAAM VOOR HET RECHT VAN EEN DERDE BESLISSEN. BOVENDIEN KAN DE ARBITER AANSPRAKEN (MET INBEGRIP VAN VORDERINGEN OM GELD, OM IETS NA TE LATEN OF VAST TE STELLEN) UITSLUITEND TEN GUNSTE VAN EEN INDIVIDUELE PARTIJ, DIE DE AANSPRAKEN DOET, GELDEN EN SLECHTS IN DIE OMVANG TOEKENNEN, DIE NOODZAKELIJK IS OM AAN DE INDIVIDUELE AANSPRAAK TE VOLDOEN DIE DEZE PARTIJ DOET GELDEN. ALS EEN VORDERING AAN EEN PARTIJ WORDT TOEGEWEZEN, HEEFT DIT GEEN GEVOLGEN VOOR ANDERE GEBRUIKERS. Als een rechtbank beslist dat het toepasselijke recht afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze paragraaf met betrekking tot een bepaalde vordering uitsluit, moet deze vordering (en uitsluitend deze vordering) worden gescheiden van de arbitrageprocedure en kan de vordering bij een rechtbank van een staat aanhangig worden gemaakt, onder voorbehoud van het recht van jou en eBay om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Alle andere aanspraken moeten door middel van arbitrage geldend worden gemaakt.

2. Arbitrageprocedures

Een arbitrageprocedure is informeler dan een vordering bij een rechtbank van een staat. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en de rechterlijke toetsing van een uitspraak is zeer beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en andere vorderingen toewijzen die een rechtbank aan een individu kan toewijzen. Een arbiter moet de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op dezelfde wijze toepassen als een rechtbank. De arbiter kan over alle juridische kwesties beslissen. Een uitzondering hierop vormen kwesties met betrekking tot de arbitrage, de reikwijdte of afdwingbaarheid van deze arbitrageovereenkomst of de interpretatie van Paragraaf 1 van deze arbitrageovereenkomst ('Verbod op een groepsgeding, procedures in eigen naam voor het recht van een derde en niet-individuele vordering'), die door een bevoegde rechtbank moeten worden beslist.

De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association ('AAA') in overeenstemming met haar regels en procedures, inclusief de Consumer Arbitration Rules van de AAA (voor zover van toepassing) met inachtneming van eventuele wijzigingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn opgenomen. De regels van de AAA zijn verkrijgbaar via www.adr.org of door te bellen met de AAA op 1-800-778-7879. Het gebruik van het woord 'arbiter' in deze voorwaarde mag niet worden opgevat als een verbod om meerdere arbiters te laten optreden bij een arbitrageprocedure; de regels van de AAA zijn van toepassing op het aantal arbiters dat optreedt bij een arbitrageprocedure welke wordt uitgevoerd in het kader van deze Arbitrageovereenkomst.

Een partij die een arbitrageprocedure wenst, moet eerst een ingevuld formulier Notice of Dispute (Formulier) aangetekend naar de andere partij sturen. Je kunt het formulier Notice of Dispute downloaden . Stuur het Formulier voor eBay naar eBay Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 84020. eBay stuurt alle formulieren naar het adres dat bij ons bekend is en verband houdt met je eBay-account. Jij bent ervoor verantwoordelijk je adres up-to-date te houden. Alle gevraagde informatie moet op het Formulier ingevuld worden, inclusief een beschrijving van de aard en grondslag van de vorderingen die de partij indient en de gevraagde schadevergoeding.

Als jij en eBay niet in staat zijn om de in een Formulier  Notice of Dispute beschreven aanspraken binnen 30 dagen na ontvangst van het Formulier door eBay op te lossen, kunnen jij of eBay een arbitrageprocedure starten. Een formulier voor het initiëren van een arbitrage is beschikbaar op de website van  de AAA op www.adr.org. Naast het indienen van dit formulier bij de AAA in overeenstemming met haar regels en procedures, moet de partij die de arbitrageprocedure start een kopie van het ingevulde formulier naar de wederpartij sturen. Je kunt een kopie naar eBay sturen op het volgende adres: eBay Commerce Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047, Verenigde Staten. In het geval dat eBay een arbitrageprocedure tegen jou start, stuurt eBay een kopie van het ingevulde formulier naar het postadres dat in verband met je eBay-account is opgeslagen bij ons. Een schikkingsvoorstel dat door jou of eBay wordt gedaan, wordt niet aan de arbiter bekendgemaakt.

De arbitragehoorziting vindt plaats in het land waarin je woonachtig bent of op een gezamenlijk overeengekomen locatie Als de waarde van de schadevergoeding $10.000 of minder is, kun jij of eBay ervoor kiezen de arbitrage telefonisch of uitsluitend op basis van schriftelijk ingediende formulieren uit te voeren. De gekozen methode is bindend voor beide partijen en de arbiter heeft de beoordelingsvrijheid om een persoonlijke hoorzitting te bedingen, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. In gevallen waarin een persoonlijke hoorzitting plaatsvindt, kunnen jij en/of eBay telefonisch deelnemen, tenzij de arbiter anderszins vereist.

De arbiter beslist over de inhoud van alle vorderingen in overeenstemming met het toepasselijke recht, met inbegrip van de erkende beginselen van redelijkheid en billijkheid (equity), en houdt rekening met alle door de wet erkende voorrechten op vorderingen (claims of privilege). De arbiter is niet gebonden aan beslissingen in eerdere arbitrages waarbij andere gebruikers betrokken waren, maar voor zover door de toepasselijke wetgeving is vereist, slechts aan beslissingen in eerdere arbitrages waarbij dezelfde eBay-gebruiker betrokken is. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan voor tenuitvoerlegging worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.

3. Arbitragekosten

De betaling van alle aanmeldings-, administratie- en arbitragekosten geschiedt volgens de regels van de AAA, tenzij in deze arbitrageovereenkomst anders is bepaald. Als de waarde van de schadevergoeding $10.000 of minder is, betaalt eBay op jouw verzoek alle deponerings-, administratie- en arbitragekosten in verband met de arbitrageprocedure. Elk verzoek tot betaling van vergoedingen door eBay moet samen met jouw verzoek om de arbitrageprocedure te starten, per post naar de AAA worden gestuurd. eBay treft voorzorgsmaatregelen om alle kosten rechtstreeks aan de AAA te betalen. Als (a) je opzettelijk verzuimt te voldoen aan de vereiste inzake de Kennisgeving van geschil, zoals hierboven uiteengezet, of (b) als de arbiter de vordering(en) die je in de arbitrage aanvoert, als triviaal beoordeelt, stem je ermee in om alle vergoedingen aan Ebay te vergoeden die eBay namens jou in verband met de arbitrage heeft betaalt en die je anders in overeenstemming met de regels van de AAA had moeten betalen.

4. Deelbaarheidsbeding

Voor zover een arbiter of rechtbank bepaalt dat deze Arbitrageovereenkomst gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar is, blijven de overige delen van deze Arbitrageovereenkomst van kracht, met uitzondering van de bepalingen in Paragraaf 1 van deze Arbitrageovereenkomst ('Verbod op een groepsgeding, een procedure op eigen naam van recht van een derde of niet-individuele vordering').

5. Bezwaarprocedure

ALS JE EEN NIEUWE GEBRUIKER VAN ONZE BETAALDIENSTEN BENT, KAN JE BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST DOOR ONS EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN ('BEZWAAR'). De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid (personal jurisdiction) van de rechtbanken in Salt Lake County, Utah, in de Verenigde Staten om een dergelijke terugvordering of geschil te behandelen. JE DIENT HET BEZWAARSCHRIFT TE STUREN NAAR EBAY INC. T.A.V.: LITIGATION DEPARTMENT, ONDERWERP: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020, VS.

We stellen voor het gemak een Bezwaarformulier ter beschikking. Je moet dit formulier invullen en aan ons terugsturen om bezwaar te maken tegen de Arbitrageovereenkomst. Je vult het Bezwaarformulier in door gevraagde gegevens te verstrekken, waaronder je naam, adres (inclusief straat, stad en postcode), gebruikersnaam/gebruikersnamen en e-mailadres(sen) die zijn gekoppeld aan de eBay-account(s) waarop het bezwaar betrekking heeft. Het bezwaarschrift wordt rechtsgeldig indien het bezwaarformulier ondertekend is. Deze procedure is de enige manier waarop je bezwaar kunt maken tegen de Arbitrageovereenkomst. Als je bezwaar maakt tegen de Arbitrageovereenkomst, blijven alle andere delen van deze Gebruiksvoorwaarden en de overige bepalingen in de Paragraaf Geschillen voor jou van kracht. Jouw bezwaar tegen de Arbitrageovereenkomst heeft geen invloed op eerdere, andere of toekomstige arbitrageovereenkomsten die je met ons hebt gesloten of zult sluiten.

6. Toekomstige wijzigingen van de Arbitrageovereenkomst

Als wij in de toekomst een wijziging in deze Arbitrageovereenkomst aanbrengen (anders dan een wijziging van een contactadres voor meldingen of een link naar een website), wordt hierbij overeengekomen, ongeacht andersluidende bepalingen in de Gebruikersvoorwaarden, dat een dergelijke wijziging niet van toepassing is op enige vordering die wordt ingesteld in een procedure tegen eBay voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging. De wijziging is van toepassing op elk ander geschil dat of elke andere vordering die onder de Arbitrageovereenkomst valt en tussen jou en eBay is ontstaan of ontstaat. We informeren je over eventuele wijzigingen in deze Arbitrageovereenkomst door de gewijzigde voorwaarden ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op www.ebay.com te  plaatsen en je hiervan op de  hoogte te stellen via het Berichtencentrum van eBay en/of per e-mail. Als je niet akkoord gaat met deze gewijzigde voorwaarden, kan je jouw eBay-account binnen de periode van 30 dagen sluiten en ben je niet gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

C. Bevoegde rechtbank

Tenzij anders overeengekomen en in het geval dat de voorgaande Arbitrageovereenkomst niet van toepassing is op jou of op een bepaalde vordering of een bepaald geschil, hetzij op grond van je bezwaar tegen deze Arbitrageovereenkomst, hetzij op grond van een beslissing van de arbiter of een rechtbank, ga je ermee akkoord dat de staats- en federale rechtbanken in Salt Lake County, Utah, in de Verenigde Staten, exclusief bevoegd zijn voor alle vorderingen en geschillen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen jou en eBay. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid (personal jurisdiction) van de rechtbanken in Salt Lake County, Utah, in de Verenigde Staten om een dergelijke terugvordering of geschil te behandelen.

Als je woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk gaan beide partijen ermee akkoord dat de rechtbanken van Engeland niet uitsluitend bevoegd zijn.

Als je woonachtig bent in een land binnen de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, gaan beide partijen ermee akkoord dat op elk geschil, elke vordering of kwestie die is ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst, het geldend recht van de respectieve rechtbanken in de algemene Gebruiksovereenkomst tussen beide partijen van toepassing is voor het gebruik van de eBay-services. 

Algemeen

Deze voorwaarden en de andere beleidsregels die zijn gepubliceerd op eBay Main Street vormen de gehele overeenkomst tussen eBay en jou in verband met eBay Main Street en vervangen alle tegenstrijdige delen van eventuele voorgaande overeenkomsten.

Als we een bepaalde bepaling niet afdwingen, zien we daarmee niet af van het recht om dit later alsnog te doen. Als een rechtbank enige voorwaarden nietig verklaart, blijven de resterende voorwaarden geldig. We kunnen deze overeenkomst automatisch en naar eigen inzicht toewijzen in overeenstemming met de onderstaande bepaling voor kennisgeving. We sturen kennisgevingen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven of via aangetekend post naar het adres dat je hebt opgegeven. Kennisgevingen die aangetekend zijn verstuurd, worden 5 dagen na de verzenddatum ontvangen geacht. We kunnen deze voorwaarden op elk moment bijwerken, waarbij updates 30 dagen na publicatie op https://www.ebaymainstreet.com/ of andere aan jou gerichte kennisgeving ingaan. Geen andere wijzigingen van deze voorwaarden zullen geldig zijn, tenzij op schrift gesteld en ondertekend door jou en eBay.

Deze Gebruiksvoorwaarden brengen geen enkele relatie tussen tussenpersonen, partners, joint ventures, werkgevers en werknemers of franchisehouders en franchisenemers tot stand. Als je woonachtig bent in het Verenigd Koninktijk, heeft een persoon die geen partij is bij deze Gebruiksvoorwaarden niet het recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om een voorwaarde hierin af te dwingen. Dit heeft echter geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij hierin aangegeven dat buiten deze wet bestaat of beschikbaar is.

Elke vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden en alle aanverwante documenten wordt gemaakt om te voldoen aan lokale vereisten en in geval van een geschil tussen de Engelse versie en een versie in de Nederlandse taal, is de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden en alle aanverwante documenten doorslaggevend.PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

In onze eBay Main Street Privacy- en cookieverklaring hebben we alle essentiële informatie over onze omgang met je persoonlijke gegevens en je rechten op dit gebied voor jou verzameld.

Deze Privacy- en cookieverklaring is geldig vanaf 19 maart 2021. Bekijk de vorige Privacy- en cookieverklaring.

1. Reikwijdte en updates van deze Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op je gebruik van deze website (ebaymainstreet.com) en eventuele lokale versies en alle functies daarvan (samen de Website), wanneer wordt verwezen naar deze Privacy- en cookieverklaring, ongeacht de manier waarop je toegang tot de Website krijgt of deze gebruikt, waaronder via mobiele apparaten. Deze Privacy- en cookieverklaring is ook van toepassing wanneer er nadrukkelijk naar wordt verwezen via een link of een gelijksoortige manier. We kunnen deze Privacy- en cookieverklaring te allen tijde wijzigen door de herziene Privacy- en cookieverklaring op deze website te plaatsen en de ingangsdatum van de herziene Privacy- en cookieverklaring te vermelden.

2. Controller

Afhankelijk van de regio waarin je je bevindt, is een van de volgende eBay-bedrijven verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van onze Website.

 • Verenigde Staten: eBay, Inc., 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, Verenigde Staten
 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland
 • Voor alle andere landen: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15/17, 3005 Bern, Zwitserland

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris en contactpersoon

Wij hebben in verschillende landen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de bescherming van je persoonlijke gegevens. Als je vragen hebt over deze Privacy- en cookieverklaring of over de bescherming van gegevens bij eBay in het algemeen, kun je te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor je land via [email protected]. Als je bovendien klachten hebt over deze Privacy- en cookieverklaring, onze wereldwijde gegevensbeschermingsnormen (zie sectie 6.1 Gegevensoverdrachten naar leden van het eBay Inc.-concern onder sectie 6, internationale gegevensoverdrachten hieronder) of onze omgang met persoonlijke gegevens, kun je te allen tijde contact opnemen met het eBay Privacy Team of de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, zie Controller hierboven). Dit geldt ongeacht of wij in jouw land een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld of niet.

4. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken

We verzamelen je persoonlijke gegevens wanneer je: onze Website bezoekt, je aanmeldt voor eBay Main Street, je ons informatie verstrekt via een webformulier, je aanmeldt voor en mogelijk deelneemt aan het Small Business Ambassador Network (SBAN), deelneemt aan een campagne of wanneer je anderszins met ons correspondeert. In zijn geheel verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

4.1 Persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je onze Website of functies daarvan gebruikt:

 • Gegevens waarmee je kunt worden geïdentificeerd, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eBay-gebruikersnaam.
 • Je kunt ons aanvullende informatie verstrekken via het aanmeldingsformulier en je profiel voor eBay Main Street, via je aanvraag voor SBAN, via een webformulier, vragen, geschiloplossingen, of wanneer je om andere redenen contact met ons opneemt over onze Website. Dergelijke informatie kan algemene informatie over je connectie met eBay (gebruik als verkoper, als koper enz.), je interesses, je bedrijf en zakelijke activiteiten omvatten.
 • Je kunt ons ook informatie (zoals getuigenissen, ervaringsverslagen en commentaren) verschaffen wanneer je deelneemt aan een campagne of aan een Main Street-evenement voor leden (Evenement).

4.2 Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Website gebruikt:

 • Gegevens met betrekking op je interacties met onze Website en je communicatie met ons.
 • Locatiegegevens, zoals je algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld een IP-adres) en de exacte locatiegegevens van je mobiele apparaat. Vergeet niet dat je op de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatieservices voor apps kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van je mobiele apparaat.
 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over je gebruik van onze Websites, informatie over dataverkeer van en naar websites, de verwijzings-URL, je IP-adres, je toegangstijden, je browsergeschiedenisgegevens, je taalinstellingen en je webloginformatie.

4.3 Persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies, webbakens en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen terwijl je onze Services gebruikt. Wij verzamelen deze gegevens van de apparaten (waaronder mobiele apparaten) waarmee je onze Website bezoekt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en apparaatgerelateerde informatie:

 • Gegevens over de pagina's die je bezoekt, de toegangstijd, de frequentie en duur van de bezoeken, de links waarop je klikt en andere acties die je onderneemt in het kader van je gebruik van onze Websites en in reclame en e-mailcontent.
 • Model of apparaattype, besturingssysteem en -versie, browsertype en -instellingen, apparaat-ID of individuele apparaat-ID, advertentie-ID, token voor individueel apparaat, en cookie-gerelateerde gegevens (bv. cookie-ID).
 • Het IP-adres van waaruit je apparaat toegang heeft tot de Services.
 • Locatiegegevens, zoals je algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld een IP-adres) en de exacte locatiegegevens van je mobiele apparaat. Vergeet niet dat je voor de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten voor alle applicaties kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van je mobiele apparaat.

Zie Cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en je keuzes.

5. Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking en categorieën van ontvangers

We verwerken je persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende wettelijke grondslagen die deze verwerking toestaan. We verwerken je persoonlijke gegevens bijvoorbeeld om toegang tot onze Websites mogelijk te maken of onze Websites te verbeteren, om je nieuws en kennisgevingen te sturen en om met je te communiceren. Wij delen je gegevens ook met derden, zoals serviceproviders die uit onze naam handelen, voor deze doeleinden. Daarnaast kunnen we je persoonlijke gegevens voor operationele doeleinden en voor het verzorgen van onze Website delen met bedrijven uit de eBay Group.

Hieronder vindt je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij je persoonlijke gegevens verwerken, inclusief de categorieën ontvangers aan wie wij persoonlijke gegevens doorgeven voor de genoemde doeleinden, gerangschikt op wettelijke basis voor het verwerken of delen van deze gegevens:

5.1 Wij verwerken je persoonlijke gegevens om ons contract met je uit te voeren en om onze Website voor je te verzorgen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Verzorging van onze Website en waarborgen van de functionaliteit.
 • Het verwerken van algemene locatiegegevens (zoals een IP-adres) om je toegang te kunnen bieden tot de lokale versies van onze Website (die content bevatten die gepersonaliseerd is op basis van je algemene locatie, bijvoorbeeld Europa, Verenigde Staten).
 • Reageren op van jou afkomstige vragen en communicatie. We kunnen voor deze doeleinden per e-mail contact met je opnemen of, in enkele gevallen, telefonisch.
 • Toepassen van onze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy- en cookieverklaring en andere regels en beleid.

Indien nodig geven wij je persoonlijke gegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Leden van het eBay Inc.-concern
 • Externe dienstverleners
 • Externe exploitanten van websites, applicaties, diensten en tools

5.2 Wij verwerken je persoonlijke gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Deelname aan onderzoeken en procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) van overheden of overheidsinstellingen, met name met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen.
 • Preventie, opsporing en beperking van illegale activiteiten (bv. fraude).
 • Informatie-aanvragen van derden beantwoorden op basis van het recht op informatie dat hen ten aanzien van ons toekomt.
 • De informatiebeveiliging van onze Website waarborgen.
 • Bewaring en opslag van je persoonlijke gegevens om te voldoen aan specifieke wettelijke opslagvereisten (voor meer informatie over de opslag van je gegevens door eBay, zie Opslagduur  en verwijdering van de gegevens). Opslagduur en verwijdering van de gegevens

Indien nodig geven wij je persoonlijke gegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden op basis van wettelijke informatieclaims ten aanzien van ons
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, in het bijzonder als zij ons een rechtsorde, een gerechtelijk bevel of een gelijkwaardige rechtsorde voorleggen.
 • Leden van het eBay Inc.-concern
 • Externe dienstverleners

5.3 Wij verwerken je persoonlijke gegevens om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit omvat de volgende doeleinden:

 • Het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van onrechtmatige activiteiten die kunnen leiden tot aantasting van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Indien nodig geven wij je persoonlijke gegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures/li>
 • Leden van het eBay Inc.-concern
 • Externe dienstverleners

5.4 Wij verwerken je persoonsgegevens waar nodig voor de doeleinden van de legitieme belangen die wij of een derde partij nastreven, behalve wanneer deze belangen worden opgeheven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Om onze legitieme belangen af te stemmen op jouw rechten, hebben wij passende controlemechanismen ingevoerd. Op basis hiervan verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Deelname aan procedures (met inbegrip van gerechtelijke procedures) die worden gevoerd door rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen, in het bijzonder met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen, tenzij er een wettelijke verplichting van die strekking bestaat, en we er terecht van uit mogen gaan dat het openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is om dreigende nadelen af te wenden of een vermoeden van een illegale handeling te melden. In dergelijke gevallen zullen wij alleen bekendmaken wat wij nodig achten, zoals je naam, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, fraudeklachten.
 • Bescherming van de legitieme belangen van derden in het kader van civielrechtelijke geschillen, tenzij er een wettelijke verplichting in die zin bestaat, als we er terecht van uit mogen gaan dat het noodzakelijk is om de gegevens aan deze derden door te geven om dreigende nadelen te voorkomen.
 • Preventie, opsporing, beperking en onderzoek van fraude, beveiligingsinbreuken en andere verboden of onrechtmatige activiteiten, inclusief de beoordeling van de bijbehorende risico's, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting in die zin.
 • Monitoring en verbetering van de informatiebeveiliging van onze Website, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe bestaat.
 • Meten en verbeteren van de werking van onze Website
 • Verzorging van onze Website en waarborgen van de functionaliteit
 • Analyse en verbetering van de Website door bijvoorbeeld informatie van gebruikers over geblokkeerde of gecrashte pagina's te controleren om problemen te identificeren en op te lossen en je een betere gebruikerservaring te bieden.
 • Communicatie met jou via elektronische post (zoals via e-mail of sms-bericht) of telefonisch over de laatste covernance-inspanningen van eBay die van invloed kunnen zijn op je ervaring met eBay (volgens je Main Street-profiel dat tijdens het aanmelden is aangemaakt of na het aanmelden door jou is gewijzigd, of volgens je inschrijving voor en/of deelname aan SBAN), voor zover dit wettelijk is toegestaan zonder jou instemming. Als je geen communicatie van ons wenst te ontvangen, kun je je afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen.
 • Evaluatie van de kwaliteit en het succes van onze marketing- en informatievoorzieningscampagne via e-mail (bijvoorbeeld via een analyse van de open- en klikfrequentie.
 • Leveren van gedeelde content aan leden van het eBay Inc.-concern
 • Initiëren, voorbereiden en uitvoeren van een bedrijfsovername, bijvoorbeeld in geval van een fusie met een andere onderneming of overname door een andere onderneming. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij van de gefuseerde rechtspersoon eisen dat deze zich houdt aan deze Privacyverklaring met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Indien je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor een doel dat niet in deze Privacyverklaring is vermeld, zal je vooraf op de hoogte worden gesteld van de verwerking van je gegevens voor dit nieuwe doel.
 • Bewering van of verdediging tegen juridische claims, inclusief die van een gebruiker tegen een andere gebruiker.

Indien nodig geven wij je persoonlijke gegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Externe dienstverleners
 • Leden van het eBay Inc.-concern
 • Overige gebruikers
 • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstellingen of openbare autoriteiten, intergouvernementele of supranationale organen of instanties
 • Derden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures
 • Andere bedrijven in het kader van een overname van een bedrijf

Met jouw toestemming verwerken wij je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie via de telefoon of sms-berichten over de laatste governance-inspanningen van eBay die van invloed kunnen zijn op je ervaring met eBay, tenzij deze communicatie zonder jouw toestemming wettelijk is toegestaan. We kunnen derden vragen communicatie uit onze naam te sturen
 • Meldingen over wetgeving, informatie over Evenementen en over hoe je contact met overheidsambtenaren kunt opnemen als je toestemming hebt gegeven voor een dergelijk contact
 • Informatie over je activiteiten delen (als onderdeel van je deelname aan SBAN of zoals anderszins aan ons gecommuniceerd), zoals brieven aan gekozen functionarissen, ondertekende petities met belanghebbenden in de politiek, informatie over je deelname aan campagnes en Evenementen (bijvoorbeeld interviews en video's)

Onder sectie  8 vind je informatie over je recht om je toestemming in te trekken. Rechten als betrokkene

Indien nodig geven wij je persoonlijke gegevens door aan de verwerkers en de volgende ontvangers voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden:

 • Belanghebbende in politiek en media
 • Externe dienstverleners
 • Leden van het eBay Inc.-concern
 • Andere derden met wie wij samenwerken om bepaalde functionaliteit van onze Website voor je te verzorgen (zoals beschreven bij het verzamelen van de betreffende toestemming van de gebruiker).

5.6 Gegevensuitwisseling tussen leden van het eBay Inc.-concern:

We verlenen toegang tot persoonlijke gegevens over jou aan andere leden van het eBay Inc.-concern. Voor zover andere leden van het eBay Inc.-concern toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, volgen zij procedures die minstens even restrictief zijn als de procedures die beschreven worden in deze Privacy- en cookieverklaring.

6. Internationale gegevensoverdrachten

Sommige ontvangers van je persoonlijke gegevens bevinden zich buiten je land of hebben kantoren in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in je land. Bij de overdracht van persoonlijke gegevens aan dergelijke ontvangers bieden wij passende waarborgen.

6.1 Gegevensoverdrachten naar leden van het eBay Inc.-concern

De overdracht van persoonsgegevens tussen verschillende leden van het eBay Inc.-concern is gebaseerd op onze wereldwijde gegevensbeschermingsprincipes, die bindende interne gegevensbeschermingsregels zijn (Bindende bedrijfsregels, BCR's), of op basis van andere passende waarborgen (zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd of goedgekeurd door de Europese Commissie (2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)). Door middel van onze bindende bedrijfsregels verplichten leden van het eBay Inc.-concern zich ertoe je persoonlijke gegevens te beschermen en de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te komen. Meer informatie over onze bindende bedrijfsbrede richtlijnen en onze wereldwijde principes voor gegevensbescherming vind je in het eBay Privacy Center.

6.2 Overige gegevensoverdracht (van de Europese Economische Ruimte naar derde landen)

Wij geven je persoonlijke gegevens alleen door vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen. Tot de derde landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, behoren momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor ondernemingen die onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act vallen), Zwitserland, de Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland en Uruguay. In andere gevallen biedt eBay de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van gegevensbeschermingscontracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (bijvoorbeeld standaardclausules inzake gegevensbescherming (2010/87/EU, 2001/497/EG of 2004/915/EG)) met de ontvangers, of door andere maatregelen waarin de wet voorziet. Een kopie van de documentatie van de door ons genomen maatregelen is op aanvraag beschikbaar.

7. Opslagduur en verwijdering van de gegevens

Je persoonlijke gegevens worden door ons en onze serviceproviders opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie  Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking en categorieën ontvangers  voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden). Vervolgens verwijderen wij je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens of ondernemen we stappen om de gegevens naar behoren te anonimiseren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor de naleving van wet- en regelgeving, fiscale, boekhoudkundige of auditieve doeleinden). In Europa liggen de opslagtermijnen over het algemeen tussen de 6 en 10 jaar (bv. voor contracten, kennisgevingen en zakelijke brieven). Voor zover wettelijk toegestaan of vereist, beperken wij de verwerking van je gegevens in plaats van ze te verwijderen (bv. door de toegang tot je gegevens te beperken). Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin wij de gegevens nog steeds nodig kunnen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de bevestiging van of de verdediging tegen wettelijke aanspraken, of waar opslag anderszins wettelijk vereist of toegestaan is. In deze gevallen is de duur van de beperking van de verwerking afhankelijk van de respectievelijke wettelijke verjaringstermijnen of opslagtermijnen. De gegevens zullen worden verwijderd na het verstrijken van de relevante beperking of opslagtermijnen.

De specifieke opslagtermijnen voor persoonlijke gegevens zijn gedocumenteerd in onze regionale richtlijnen voor het bewaren van gegevens. Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren, kan variëren afhankelijk van de Website die we leveren en onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke nationale wetgeving. De volgende factoren zijn typisch van invloed op de opslagtermijn:

 • Noodzakelijkheid voor het verzorgen van de Website  Dit omvat zaken als het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst met jou, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze Website, het beveiligen van onze systemen en het bijhouden van de juiste zakelijke en financiële administratie. De meeste van onze opslagtermijnen worden bepaald op basis van deze algemene regel.
 • Persoonlijke gegevens uit bijzondere categorieën Als we persoonlijke gegevens uit bijzondere categorieën opslaan (zoals persoonlijke gegevens waaruit ras of etnische achtergrond, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens kunnen worden afgeleid die worden verwerkt met het doel een persoon te identificeren, medische gegevens of gegevens over het seksleven of de seksuele voorkeur van een persoon), is een kortere opslagperiode meestal passend.
 • Op content gebaseerde verwerking van persoonlijke gegevens  Als wij persoonlijke gegevens verwerken op basis van toestemming (inclusief toestemming voor uitgebreide opslag), bewaren wij de gegevens zolang als nodig is om deze volgens jouw toestemming te kunnen verwerken.
 • Wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichtingen  De overeenkomstige opslagverplichtingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit wetten of officiële orders. Het kan ook nodig zijn om persoonlijke gegevens op te slaan met betrekking tot lopende of toekomstige juridische geschillen. Persoonsgegevens in contracten, kennisgevingen en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen, afhankelijk van de nationale wetgeving.

8. Rechten als betrokkene

Behoudens eventuele beperkingen op grond van de nationale wetgeving heb je als betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Daarnaast kun je je toestemming intrekken en  bezwaar  maken tegen onze verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Je kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Jouw rechten in detail:

 • Je kunt  je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons te allen tijde intrekken. Als gevolg hiervan kunnen wij je persoonlijke gegevens niet langer verwerken op basis van deze toestemming in de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
 • Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonlijke gegevens in kwestie, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde periode waarin de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen, het bestaan van het recht op rectificatie of wissen van persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonlijke gegevens (indien deze niet bij jou worden verzameld), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de gegevens ervan. Je recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving.
 • Je hebt het recht om zonder onnodige vertraging van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over jou te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 • Je hebt het recht om van ons het wissen van je persoonlijke gegevens te verkrijgen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Het recht op wissen kan door de nationale wetgeving worden beperkt.
 • Je hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking te verkrijgen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist,
  • de verwerking onwettig is, maar je je verzet tegen het wissen van de persoonlijke gegevens,
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking.
 • Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en je hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere controller ("recht op gegevensportabiliteit").
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een  toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van je gewone verblijfplaats, je werkplaats of de statutaire zetel van de  controller.

Als je persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op grond van jouw specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen. Indien je persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor een dergelijke marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing.

De uitoefening van de rechten van bovengenoemde betrokkenen (zoals het recht op toegang tot of het wissen van gegevens) is over het algemeen gratis. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, kunnen wij een passende vergoeding (maximaal onze werkelijke kosten) in rekening brengen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften of de behandeling van de aanvraag weigeren.

Uitoefening van je rechten en beheer van je instellingen

Je kunt je rechten als betrokkene uitoefenen via onze  contactpagina. Daarnaast staat het je natuurlijk vrij om op een andere manier contact met ons op te nemen.

Als je geen communicatie van ons wenst te ontvangen, kun je je ook afmelden door op de link in de ontvangen e-mail te klikken. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen in beslag nemen. Zie het volgende hoofdstuk Cookies en soortgelijke technologieën voor informatie over het beheer van je voorkeuren voor cookies en soortgelijke technologieën.

9. Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer je gebruik maakt van onze Services, kunnen wij en geselecteerde derden cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om je een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door je browser worden gemaakt en op je apparaat worden opgeslagen wanneer je de Website gebruikt. Gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en je keuzes vind je in onze  Cookieverklaring.

Onze cookies en vergelijkbare technologieën hebben verschillende functies:

 • Deze kunnen technisch noodzakelijk zijn voor de werking van onze Website.
 • Deze helpen ons onze Website technisch te optimaliseren (zoals controle van foutmeldingen en laadtijden).
 • Deze helpen ons om je gebruikerservaring te verbeteren (zoals door het opslaan van de tekengrootte en ingevoerde gegevens in webformulieren).

Je keuzes met betrekking tot cookies

Het staat je vrij om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën uit te schakelen als dit door je apparaat wordt ondersteund. Je kunt je cookie-instellingen beheren in je browser- of apparaatinstellingen.

10. Gegevensbeveiliging

Wij beschermen je persoonlijke gegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico's te minimaliseren die zijn verbonden aan het verlies van gegevens, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde bekendmaking en wijziging. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en data-encryptie, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en autorisatiecontroles voor datatoegang. Meer informatie over onze gegevensbeveiliging vind je in  Veilig handelen.

11. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming

Deze sectie bevat belangrijke aanvullende informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van onze Website, inclusief of je verplicht bent om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Persoonlijke gegevens van derden 

Als je ons persoonlijke gegevens van een andere persoon verstrekt, moet je de toestemming van deze persoon verkrijgen of moet de openbaarmaking van de gegevens anderszins wettelijk toegestaan zijn aan ons. Je moet de andere persoon op de hoogte brengen van de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Ben je verplicht om je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken?

Sommige persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt (zoals gegevens aan de hand waarvan we je kunnen identificeren, zijn vereist om je aan te sluiten bij ons Small Business Ambassador Network of om communicatie van ons te ontvangen. Zoals elders in ons Privacy- en cookiebeleid is beschreven, mogen we deze gegevens delen met andere bedrijven in de eBay-groep van bedrijven en met serviceproviders, bijvoorbeeld om informatie naar je te kunnen sturen.

Privacy van kinderen

Onze Website is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van gebruikers die volgens de toepasselijke nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

12. Verklaringen inzake privacyrechten voor inwoners van bepaalde staten

Voor aanvullende regionale verklaringen voor inwoners van bepaalde Amerikaanse staten, kun je bekijken op onze pagina State Privacy Disclosures .