WARUNKI UŻYTKOWANIA

Witamy w serwisie www.ebaymainstreet.com i wszystkich jego wersjach lokalnych (np.: www.ebaymainstreet.com/fr/sengage)

Uzyskując dostęp do serwisu eBay Main Street („eBay Main Street”), zgadzasz się na przestrzeganie poniższych Warunków użytkowania oraz wszystkich zasad zamieszczonych w naszych serwisach, a także potwierdzasz zapoznanie się z Oświadczeniem o prywatności i plikach cookie eBay Main Street.

 • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zawierasz umowę ze spółką eBay (UK) Limited, z siedzibą pod adresem 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Wielka Brytania (numer VAT: GB 782 3254 24). 
 • Jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią, ale na terenie Unii Europejskiej, zawierasz umowę ze spółką eBay GmbH, z siedzibą pod adresem Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy (numer VAT: DE 200081785).
 • Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, zawierasz umowę ze spółką eBay Inc., z siedzibą pod adresem 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, USA.
 • Jeśli mieszkasz w Kanadzie, zawierasz umowę ze spółką eBay Canada Limited, z siedzibą pod adresem 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada.
 • Jeśli mieszkasz w Indiach, zawierasz umowę ze spółką eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą pod adresem 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur 049315.
 • Jeśli mieszkasz w innym kraju lub regionie, zawierasz umowę ze spółką eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą pod adresem Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Szwajcaria.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują od 10 grudnia 2018 r. lub od chwili rejestracji (jeśli rejestracja nastąpi później niż 10 grudnia 2018 r.).

Pamiętaj, że niniejsze Warunki użytkowania zawierają postanowienia, które regulują sposób rozstrzygania Twoich roszczeń wobec nas i odwrotnie (zob. sekcje Odpowiedzialność, Spory prawne i Postanowienia ogólne poniżej). Zawierają one również sekcję Zgoda na arbitraż, która, z ograniczonymi wyjątkami, wymaga, aby roszczenia, które masz wobec nas lub naszych agentów, kierować do wiążącego i ostatecznego arbitrażu, chyba że zrezygnujesz ze Zgody na arbitraż (zob. Spory prawne, sekcja B („Zgoda na arbitraż”)). Jeżeli nie zrezygnujesz z tej zgody: (1) będziesz mieć możliwość zgłaszania roszczeń wobec nas lub naszych agentów wyłącznie na zasadach indywidualnych, a nie jako powód lub uczestnik w powództwie lub postępowaniu zbiorowym lub reprezentacyjnym, oraz (2) będziesz mieć możliwość wnioskowania o orzeczenie (w tym o nakaz zapłaty, środki zabezpieczające i orzeczenie o prawach) wyłącznie na zasadach indywidualnych. 

Korzystanie z programu eBay Main Street

Akceptujesz program eBay Main Street w zastanej formie („tak, jak jest”) i dobrowolnie decydujesz się na udział w wydarzeniach programu członkowskiego eBay Main Street, w tym między innymi we wszelkich wydarzeniach bezpośrednio lub pośrednio związanych z eBay Main Street, które eBay może organizować lokalnie („Wydarzenia”), na własne ryzyko. Program członkowski eBay Main Street ma na celu informowanie użytkowników i pomaganie im w podejmowaniu działań w związku z przepisami administracyjnymi mającymi wpływ na możliwość prowadzenia działalności handlowej w serwisie eBay.

Serwis eBay Main Street, jego pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci i inni partnerzy zewnętrzni („eBay” lub „my”) mogą organizować lub ogłaszać spotkania w różnych miejscach, których głównym celem jest omawianie zasad i innych tematów mających na celu zwiększenie świadomości zagadnień mających wpływ na rynek eBay. eBay może (ale nie musi) sprawować nadzór nad tymi Wydarzeniami, a także może (ale nie musi) angażować się w dowolny sposób w działania osób uczestniczących w tych Wydarzeniach. W związku z tym eBay nie ma żadnej kontroli nad tożsamością ani działaniami osób, które są obecne na tych Wydarzeniach. Wszyscy uczestnicy powinni zachować ostrożność i właściwie oceniać sytuację podczas udziału w Wydarzeniu.

Naruszanie zasad programu eBay Main Street

Możemy ograniczyć lub przerwać Ci dostęp do programu eBay Main Street i Wydarzeń w ramach tego programu oraz podjąć techniczne lub prawne kroki w celu zablokowania pewnym osobom dostępu do programu eBay Main Street, jeśli uznamy, że mogą one stwarzać problemy lub działać niezgodnie z literą lub duchem naszych zasad.

Informacje osobiste

Korzystanie z eBay Main Street oznacza zgodę na zbieranie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich informacji osobistych przez eBay Main Street na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych w sposób opisany w Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.

Upoważnienie do kontaktu i rejestrowanie rozmów

W zależności od Twoich ustawień zgody eBay może kontaktować się z Tobą za pomocą automatycznie wybieranych połączeń lub nagranych wiadomości głosowych oraz wiadomości SMS pod dowolnym podanym nam przez Ciebie numerem telefonu, aby: (i) powiadamiać Cię o Wydarzeniach lub innych powiązanych działaniach; (ii) rozwiązywać problemy z Twoim kontem; (iii) poznawać Twoje opinie na różne tematy poprzez ankiety lub kwestionariusze; lub (iv) w innych przypadkach, gdy jest to konieczne do obsługi Twojego konta lub egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, naszych zasad, obowiązującego prawa lub innych umów, które możemy z Tobą zawrzeć. Mogą obowiązywać standardowe opłaty za minutę połączenia i wiadomości SMS, a w przypadku przekroczenia limitu planu taryfowego mogą być naliczane opłaty dodatkowe. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich połączeń i wiadomości, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia powiadamiania, na przykład anulując subskrypcję wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia zarządzania subskrypcją w Centrum subskrypcji na koncie eBay Main Street, udzielając odpowiedzi o treści STOP na dowolną wiadomość SMS bądź wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o zmianę ustawień powiadamiania na adres [email protected].

eBay może udostępniać Twój numer telefonu swoim autoryzowanym usługodawcom, zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie. Wspomniani usługodawcy mogą kontaktować się z Tobą za pomocą automatycznie wybieranych połączeń lub nagranych wiadomości głosowych oraz wiadomości SMS, wyłącznie za zgodą eBay Main Street, na potrzeby realizacji celów określonych powyżej.

eBay może także — bez uprzedzenia i według własnego uznania — monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone przez Ciebie lub osoby działające w Twoim imieniu z podmiotem eBay lub jego agentami na potrzeby kontroli jakości obsługi klienta i w celach szkoleniowych lub dla własnej ochrony.

Odpowiedzialność

Możemy (ale nie musimy) kontrolować, cenzurować lub nadzorować informacje i komentarze przekazane przez uczestników podczas Wydarzeń lub komunikację między uczestnikami.  Komentarze innych użytkowników mogą być obraźliwe, szkodliwe, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd, dlatego zobowiązujesz się, że nie będziesz obciążać eBay odpowiedzialnością za działania lub brak działań innych użytkowników, w tym za komunikację między Tobą a innymi użytkownikami. Niniejszym zwalniasz nas (oraz naszą kadrę kierowniczą, dyrektorów, agentów, spółki zależne, joint venture, pracowników i partnerów) z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) bezpośrednio lub pośrednio wynikających z takich sporów.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, zrzekasz się możliwości skorzystania z artykułu 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego (California Civil Code), który stanowi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w czasie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były mu znane, musiałyby istotnie wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem”.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie odrzucamy odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń lub gwarancji dotyczących między innymi jakości, przydatności handlowej, wartości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu oraz wynikających z przepisów ustawowych. Nie ponosimy odpowiedzialności umownej ani deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania) za żadne straty, w tym straty finansowe (łącznie z utratą zysków), straty w zakresie wartości firmy i reputacji oraz szkody uboczne, pośrednie lub wtórne i odszkodowania specjalne wynikające z korzystania z Serwisu, nawet jeśli powiadomisz nas o możliwości ich wystąpienia lub możemy w rozsądnym stopniu przewidzieć możliwość wystąpienia wspomnianych szkód i strat. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji lub wyłączenie szkód, więc takie zrzeczenia się i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku.

Żaden zapis zawarty w tych Warunkach użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za fałszywe przedstawienie, za śmierć lub obrażenie ciała zaistniałe na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbań naszych agentów lub pracowników lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może być ograniczona lub wyłączona.

Bez względu na poprzedni akapit i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli zostaniemy obarczeni odpowiedzialnością, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej (w ramach umowy, deliktu, zaniedbania, bezpośredniej odpowiedzialności deliktowej, na mocy przepisów lub w inny sposób) jest ograniczona do: pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD) w przypadku mieszkańców USA, czterdziestu funtów (40 GBP) w przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii i czterdziestu pięciu euro (45 EUR) w przypadku mieszkańców UE.

Spory prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU. DOTYCZY ON TWOICH PRAW I BĘDZIE MIAŁ ISTOTNY WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ, KTÓRE TY I EBAY MOŻECIE MIEĆ WOBEC SIEBIE NAWZAJEM.

Ty oraz eBay zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory według prawa lub zasad słuszności, które powstały lub mogą powstać między Tobą a eBay (w tym wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a agentem eBay będącym osobą trzecią) i które w jakikolwiek sposób odnoszą się do lub wynikają z niniejszych lub poprzednich wersji Warunków użytkowania, dostępu i korzystania przez Ciebie z Programu członkowskiego eBay Main Street, Wydarzeń lub działań w jego ramach, działań eBay lub jego agentów bądź dowolnych produktów, będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej sekcji Spory prawne.

A. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezgodne z prawem federalnym lub przez nie wyłączone, niniejsze Warunki użytkowania oraz ewentualne roszczenia lub spory, które wynikają lub mogą wyniknąć między Tobą a eBay, będą regulowane prawem stanu Utah, bez względu na normy kolizyjne — chyba że wskazano inaczej w niniejszej Umowie z użytkownikiem.

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, niniejsza umowa podlega prawu Anglii i Walii.

Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wszelkie roszczenia, spory lub kwestie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związane będą regulowane i interpretowane we wszystkich aspektach zgodnie z prawem określonym jako prawo właściwe w ogólnej Umowie z użytkownikiem między Tobą a eBay dotyczącej korzystania z Usług eBay.

B. Zgoda na arbitraż

Ty oraz eBay zgadzacie się, że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać między Tobą a eBay (w tym wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a agentem eBay będącym osobą trzecią) i które w jakikolwiek sposób odnoszą się do lub wynikają z niniejszych lub poprzednich wersji Warunków użytkowania, korzystania przez Ciebie z Programu członkowskiego eBay Main Street, Wydarzeń lub działań w jego ramach lub uzyskiwania do nich dostępu albo działań eBay lub jego agentów bądź dowolnych produktów, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie. Alternatywnie, możesz dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia, jeżeli Twoje roszczenia kwalifikują się do takiego trybu oraz dopóki sprawa pozostaje w kompetencji takiego sądu, a postępowanie toczy się wyłącznie indywidualnie (nie jako powództwo zbiorowe lub reprezentacyjne). Wykonanie i interpretacje niniejszej Zgody na arbitraż reguluje Federalna Ustawa o Arbitrażu (Federal Arbitration Act).

1. Zakaz powództw zbiorowych i reprezentacyjnych oraz orzeczenia grupowego TY I EBAY UZGADNIACIE, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIE PRZECIW DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK W EWENTUALNYM POWÓDZTWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM, LUB W POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM LUB Z POWÓDZTWA OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. O ILE OBIE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI ŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY LUB STRONY ANI NIE MOŻE W INNY SPOSÓB PROWADZIĆ ŻADNEJ FORMY POSTĘPOWANIA SKONSOLIDOWANEGO, REPREZENTACYJNEGO, ZBIOROWEGO ANI Z UDZIAŁEM OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO. PONADTO ARBITER MOŻE WYDAĆ ORZECZENIE (W TYM NAKAZU, NAKAZU ZAPŁATY LUB ORZECZENIA O PRAWACH) WYŁĄCZNIE NA RZECZ STRONY WYSTĘPUJĄCEJ INDYWIDUALNIE O TAKIE ORZECZENIE ORAZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA WYDANIA ORZECZENIA WYMUSZONEGO PRZEZ ROSZCZENIA DANEJ STRONY. WYDANE ORZECZENIE NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. Jeżeli sąd uzna, że właściwe prawo wyklucza wykonanie któregokolwiek z ograniczeń przewidzianych w niniejszym punkcie co do konkretnego roszczenia o zadośćuczynienie, wówczas dane roszczenie (i tylko to roszczenie) musi zostać wyłączone z arbitrażu i może zostać wniesione do sądu, z zastrzeżeniem przysługującego Tobie i eBay prawa do odwołania się od decyzji sądu. Wszystkie pozostałe roszczenia będą podlegać arbitrażowi.

2. Postępowanie arbitrażowe

Arbitraż ma charakter mniej oficjalny niż postępowanie sądowe. Arbitraż jest prowadzony przez neutralnego arbitra, a nie przez sędziego lub ławę przysięgłych, a ocena rozstrzygnięcia arbitrażowego przez sąd jest bardzo ograniczona. Arbiter może jednak przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie w indywidualnej sprawie jak sąd w stosunku do pojedynczej osoby lub strony. Arbiter powinien stosować niniejsze Warunki użytkowania na takiej samej zasadzie, jak zrobiłby to sąd. Arbiter może decydować we wszystkich kwestiach – z wyjątkiem tych, które odnoszą się do podlegania arbitrażowi, zakresu lub egzekwowalności niniejszej Zgody na arbitraż lub interpretacji sekcji 1 Zgody na arbitraż (Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego), gdyż decyzje w tych kwestiach podejmuje właściwy sąd.

Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) według jego zasad i procedur, w tym Zasad Arbitrażu Konsumenckiego AAA (ang. AAA's Consumer Arbitration Rules), w stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszej Zgodzie na arbitraż. Zasady AAA można sprawdzić na stronie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer AAA: 1-800-778-7879. Użycie słowa „arbiter” w niniejszych postanowieniach nie będzie interpretowane jako zakaz przewodniczenia arbitrażowi przez więcej niż jednego arbitra. Liczba arbitrów, którzy mogą przewodniczyć arbitrażowi prowadzonemu na podstawie niniejszej Zgody na arbitraż, jest określona w zasadach AAA.

Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż, musi najpierw przesłać listem poleconym drugiej stronie wypełniony formularz Powiadomienia o sporze (ang. Notice of Dispute), zwany dalej „Powiadomieniem”. Formularz Powiadomienia można pobrać w tym miejscu. Powiadomienie do eBay należy wysłać na adres: eBay Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 84020. eBay będzie przesyłać Powiadomienia do Ciebie na adres fizyczny, który mamy zapisany na Twoim koncie eBay. Twoim obowiązkiem jest aktualizacja tego adresu. Należy podać wszystkie informacje wymagane w formularzu Powiadomienia, w tym opis charakteru i podstawy roszczeń dochodzonych przez strony oraz oczekiwanego zadośćuczynienia.

Jeżeli strony nie będą mogły rozstrzygnąć roszczeń opisanych w Powiadomieniu w ciągu 30 dni od wysłania Powiadomienia, Ty lub eBay możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie AAA pod adresem www.adr.org. Oprócz złożenia wniosku na tym formularzu do AAA, zgodnie z zasadami i procedurami AAA, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe musi przesłać kopię wypełnionego formularza stronie przeciwnej. Kopię do eBay można przesłać na następujący adres: eBay Inc., c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047. Jeżeli eBay postanowi wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko Tobie, wyśle kopię wypełnionego formularza na Twój fizyczny adres, który mamy zapisany na Twoim koncie eBay. Żadna oferta ugody złożona przez Ciebie lub eBay nie będzie ujawniana arbitrowi.

Przesłuchanie arbitrażowe odbędzie się w Twoim hrabstwie zamieszkania lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu. Jeżeli wartość oczekiwanego zadośćuczynienia nie przekracza 10 000 USD, strony mogą zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu telefonicznie lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, przy czym wybór ten będzie wiążący dla Ciebie i eBay z zastrzeżeniem prawa arbitra do domagania się przesłuchania osobistego, o ile wymagają tego okoliczności. W przypadku przesłuchania osobistego Ty i/lub eBay możecie uczestniczyć w nim telefonicznie, chyba że arbiter wymaga innego trybu.

Arbiter będzie decydować merytorycznie w sprawie wszystkich roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym uznanymi zasadami słuszności, oraz będzie honorował wszystkie roszczenia oraz przywileje uznane przez prawo. Arbiter nie będzie związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem innych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika eBay w zakresie wymaganym właściwymi przepisami prawa. Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące oraz może zostać poddane ocenie sądu dysponującego odpowiednią właściwością.

3. Koszty arbitrażu

Wnoszenie wszystkich opłat z tytułu złożenia dokumentów, administracji oraz wynagrodzenia arbitra jest regulowane zasadami AAA, chyba że w niniejszej Zgodzie na arbitraż wskazano inaczej. Jeżeli wartość oczekiwanego zadośćuczynienia nie przekracza 10 000 USD, wówczas eBay na Twój wniosek pokryje wszystkie opłaty administracyjne i wynagrodzenie arbitra związane z danym postępowaniem arbitrażowym. Wszelkie wnioski o pokrycie opłat przez eBay należy kierować pocztą do AAA wraz z Wnioskiem o arbitraż, a eBay przekaże wszystkie wymagane opłaty bezpośrednio do AAA. Jeżeli (a) celowo nie spełnisz wymogu dotyczącego Powiadomienia o sporze, o którym mowa powyżej, lub (b) arbiter uzna roszczenia zgłoszone przez Ciebie do arbitrażu za w oczywisty sposób bezzasadne, zobowiązujesz się zwrócić eBay wszystkie opłaty związane z arbitrażem wniesione przez eBay w Twoim imieniu, których pokrycie byłoby w innym przypadku Twoim obowiązkiem zgodnie z zasadami AAA.

4. Klauzula salwatoryjna

Z wyjątkiem postanowień Sekcji 1 niniejszej Zgody na arbitraż (Zakaz postępowania zbiorowego i reprezentacyjnego oraz orzeczenia grupowego), jeżeli arbiter lub sąd uznają, że którakolwiek część niniejszej Zgody na arbitraż jest nieważna lub nieegzekwowalna, pozostałe części niniejszej Zgody na arbitraż nadal obowiązują.

5. Procedura wycofania zgody

JEŻELI JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM LUB CZŁONKIEM PROGRAMU, MOŻESZ ODRZUCIĆ NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ („WYCOFANIE ZGODY”), WYSYŁAJĄC DO NAS STOSOWNE PISEMNE POWIADOMIENIE („POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY”). POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE POCZTĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI OD DATY PIERWSZEGO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. POWIADOMIENIE O WYCOFANIU ZGODY MUSI BYĆ WYSŁANE NA ADRES: EBAY INC., ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020.

Dla Twojej wygody, dostarczamy formularz Powiadomienia o wycofaniu zgody. W celu wycofania swojej Zgody na arbitraż musisz wypełnić ten formularz i przesłać go do nas. W formularzu Powiadomienia o wycofaniu zgody należy zamieścić wymagane informacje, w tym imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, miejscowość, stan i kod pocztowy) oraz nazwy użytkowników i adresy e-mail powiązane z kontami eBay, których dotyczy wycofanie zgody. Powiadomienie o wycofaniu zgody musi być podpisane, pod rygorem nieważności. Niniejsza procedura jest jedynym sposobem wycofania Zgody na arbitraż. W przypadku wycofania Zgody na arbitraż wszystkie pozostałe części Warunków użytkowania, w tym sekcji Spory prawne, będą Cię nadal obowiązywać. Wycofanie Zgody na arbitraż nie ma wpływu na żadne wcześniejsze, poprzednie, inne ani przyszłe umowy dotyczące arbitrażu, które możesz z nami zawrzeć.

6. Przyszłe zmiany zgody na arbitraż

Niezależnie od postanowień Umowy z użytkownikiem o treści przeciwnej obie strony zgadzają się, że jeżeli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej Zgody na arbitraż (inne niż zmiana podanych w nich adresów do powiadomień lub łączy do stron internetowych), zmiany te nie będą miały zastosowania do roszczenia zgłoszonego w postępowaniu prawnym przeciwko eBay przed datą wejścia w życie danej zmiany. Zmiana ma zastosowanie do wszystkich innych sporów lub roszczeń regulowanych niniejszą Zgodą na arbitraż, które wynikają lub mogą wyniknąć pomiędzy Tobą a eBay. Będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszej Zgody na arbitraż poprzez publikację zmienionych warunków w serwisie https://www.ebaymainstreet.com/ co najmniej 30 dni przed datą wejścia tych zmian w życie oraz poprzez przesłanie powiadomienia na stronie e Mój eBay > Wiadomości i/lub e-mailem. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zmienione warunki, możesz zamknąć swoje konto w ciągu 30-dniowego okresu i nie będziesz związany zmienionymi warunkami.

C. Właściwość miejscowa sądów dla sporów prawnych

O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku stwierdzenia, że powyższa Zgoda na arbitraż nie ma zastosowania do Ciebie lub do konkretnego roszczenia lub sporu, zarówno w wyniku Twojej decyzji o wycofaniu Zgody na arbitraż, jak i w wyniku decyzji arbitra lub postanowienia sądu, zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać pomiędzy Tobą a eBay, muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah. Ty oraz eBay zgadzacie się na poddanie się jurysdykcji sądów zlokalizowanych w hrabstwie Salt Lake w stanie Utah w zakresie rozstrzygania wszystkich takich roszczeń lub sporów.

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zarówno Ty, jak i eBay zgadzacie się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, zarówno Ty, jak i eBay zgadzacie się, że wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszej umowy będą podlegać jurysdykcji odpowiednich sądów zgodnie z postanowieniami ogólnej Umowy z użytkownikiem zawartej między Tobą a eBay, dotyczącej korzystania z Usług eBay. 

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki i inne zasady opublikowane w serwisie eBay Main Street stanowią całość umowy między Tobą a eBay w związku z programem eBay Main Street i zastępują wszelkie sprzeczne części wcześniejszych umów.

Jeśli eBay nie skorzysta z prawa do wyegzekwowania dowolnego z postanowień Warunków, nie oznacza to, że zrzeka się takiego prawa na przyszłość. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie odrzucone przez sąd, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. eBay może automatycznie przypisać tę umowę według własnego uznania zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi powiadomień. eBay będzie wysyłać powiadomienia na podany przez Ciebie adres e-mail lub adres fizyczny (listem poleconym). Powiadomienia wysłane listem poleconym uznaje się za dostarczone po pięciu dniach od daty nadania. eBay może w każdej chwili zaktualizować niniejsze warunki, a zmiany zaczną obowiązywać po 30 dniach od ich opublikowania w serwisie https://www.ebaymainstreet.com/ lub powiadomienia Cię o nich. Żadne inne zmiany niniejszych warunków nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Ciebie i przedstawiciela eBay.

Niniejsze Warunki użytkowania nie tworzą ani nie mają na celu tworzenia relacji o charakterze agencji, partnerstwa, spółki joint venture, pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, osobie, która nie jest stroną niniejszych Warunków użytkowania, nie przysługują żadne uprawnienia na mocy przepisów ustawy o umowach z 1999 r. (Contracts Act) określonych w części dotyczącej praw osób trzecich do egzekwowania tych warunków, nie ma to jednak wpływu na prawa lub środki zaradcze osób trzecich określone w niniejszych Warunkach użytkowania lub istniejące bądź przysługujące bez związku ze wspomnianą ustawą.

Wszelkie przetłumaczone wersje niniejszych Warunków użytkowania oraz wszystkich innych powiązanych dokumentów są przygotowywane w celu spełnienia wymagań lokalnych przepisów, a w przypadku rozbieżności między wersjami wiążąca jest angielska wersja niniejszych Warunków użytkowania i wszystkich powiązanych z nimi dokumentów.OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI I PLIKACH COOKIE:

Oświadczenie o prywatności i plikach cookie eBay Main Street zawiera wszystkie najważniejsze informacje o przetwarzaniu przez eBay danych osobowych oraz praw Użytkownika w tym zakresie.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności i plikach cookie obowiązuje od 19 marca 2021 r. Wyświetl poprzednią wersję Oświadczenia o prywatności i plikach cookie.

1. Zakres i aktualizacje niniejszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie

Niniejsze Oświadczenie o prywatności i plikach cookie dotyczy korzystania przez Użytkownika z tego serwisu (ebaymainstreet.com) i wszystkich jego wersji lokalnych (nazywanych zbiorczo „Serwisem”), w których znajdują się odniesienia do niniejszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie, niezależnie od sposobu, w jaki Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i z niego korzysta, w tym przy użyciu urządzeń mobilnych. Niniejsze Oświadczenie o prywatności i plikach cookie obowiązuje także w przypadku, gdy istnieje do niego wyraźne odwołanie poprzez łącze lub w podobny sposób. W każdej chwili eBay może wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie, publikując jego zaktualizowaną wersję w tym serwisie wraz z datą wejścia w życie.

2. Administrator danych

W zależności od regionu, w którym mieszka Użytkownik, jedna z poniższych spółek z grupy eBay jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w odniesieniu do obsługi Serwisu:

 • USA: eBay Inc., 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA, 95125, USA
 • UE: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
 • Pozostałe kraje: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15/17, 3005 Bern, Szwajcaria

3. Inspektor ochrony danych i kontakt

W kilku krajach eBay wyznaczył specjalnych inspektorów ochrony danych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem danych osobowych Użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Oświadczenia o prywatności i plikach cookie lub ochrony danych w eBay Użytkownik może kontaktować się z właściwym dla danego kraju inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail [email protected]. Ponadto w razie pytań lub skarg związanych z niniejszym Oświadczeniem o prywatności i plikach cookie, globalnymi zasadami ochrony danych (zob. poniższą sekcję 6.1 Przekazywanie danych podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. w sekcji 6. Przesyłanie danych za granicę) lub przetwarzaniem danych osobowych przez eBay, Użytkownik może kontaktować się z zespołem ds. prywatności lub administratorem danych (więcej informacji w sekcji Administrator danych powyżej) Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy w danym kraju został wyznaczony inspektor ochrony danych eBay.

4. Jakie dane osobowe eBay gromadzi i przetwarza

eBay gromadzi dane osobowe Użytkownika, gdy korzysta on z naszego Serwisu, rejestruje konto w programie eBay Main Street, podaje informacje w formularzach internetowych, wysyła zgłoszenie do sieci Small Business Ambassador Network (SBAN) (i ewentualnie później się w niej udziela), bierze udział kampaniach lub uczestniczy w jakiejkolwiek innej formie korespondencji z nami. Ogółem eBay gromadzi następujące dane osobowe:

4.1 Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub jego funkcji

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i nazwa użytkownika eBay.
 • Użytkownik może przekazać nam informacje dodatkowe za pomocą formularza rejestracji i profilu eBay Main Street, zgłoszenia do sieci SBAN, formularza internetowego, zapytań, wniosku o rozstrzygnięcie sporu lub kontaktując się z nami z jakiegokolwiek innego powodu w związku z naszym Serwisem. Takie informacje mogą obejmować ogólne dane na temat relacji Użytkownika z eBay (jako sprzedawca, kupujący itp.), zainteresowań, firmy i prowadzonej działalności.
 • Użytkownik może podawać inne informacje w ramach uczestnictwa w programach SBAN lub eBay Main Street, takie jak opinie, oceny dotyczące korzystania oraz recenzje, gdy Użytkownik uczestniczy w kampanii SBAN lub w Wydarzeniu programu członkowskiego eBay Main Street („Wydarzenie”).

4.2 Dane osobowe gromadzone automatycznie, gdy Użytkownik korzysta z naszego Serwisu

 • Dane dotyczące interakcji Użytkownika z Serwisem i komunikacji z eBay.
 • Dane geolokalizacyjne, w tym ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP) i dokładne dane lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.
 • Informacje o komputerze i połączeniu, takie jak statystyki dotyczące korzystania z naszych Serwisów, informacje o ruchu do i z witryn, odsyłające adresy URL, adres IP Użytkownika, czas spędzony w Serwisie, dane z historii przeglądarki, ustawienia językowe i dane dziennika internetowego.

4.3 Dane osobowe gromadzone w związku z używaniem plików cookie i podobnych technologii

eBay używa plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do gromadzenia danych, gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług. eBay gromadzi te dane z urządzeń (w tym mobilnych), za pomocą których Użytkownik korzysta z naszego Serwisu. eBay gromadzi następujące informacje dotyczące korzystania z usług i urządzenia:

 • Dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika stron, czasu uzyskania dostępu, częstotliwości i czasu trwania odwiedzin, klikanych łączy i innych działań podejmowanych w ramach korzystania z naszych Serwisów, a także w wiadomościach e-mail.
 • Model lub typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, indywidualny token urządzenia oraz dane związane z plikami cookie (np. identyfikator pliku cookie).
 • Adres IP, z którego urządzenie łączy się z Usługami.
 • Dane geolokalizacyjne, w tym ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP) i dokładne dane lokalizacji urządzenia mobilnego. Uwaga: większość urządzeń mobilnych umożliwia wyłączenie usług geolokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień i zarządzanie tymi ustawieniami.

Więcej informacji o używaniu przez eBay tych technologii i opcjach do wyboru w tym zakresie można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców

eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika do różnych celów i na podstawie różnych przepisów prawa, które dopuszczają takie przetwarzanie. Na przykład eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu udostępniania i ulepszania naszego Serwisu, dostarczania Użytkownikowi aktualności i różnych informacji oraz komunikowania się z nim. Ponadto eBay udostępnia dane Użytkownika stronom trzecim, takim jak usługodawcy działający w imieniu eBay, do takich celów. Oprócz tego eBay może udostępniać dane osobowe Użytkownika spółkom należącym do grupy eBay w celach operacyjnych oraz w celu zapewnienia działania naszego Serwisu.

Poniżej znajduje się podsumowanie celów, dla których eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także kategorie odbiorców, którym eBay przekazuje dane do wspomnianych celów uporządkowane według podstaw prawnych w związku z przetwarzaniem lub udostępnianiem danych:

5.1 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem oraz zapewnienia działania Serwisu. Obejmuje to następujące cele:

 • Zapewnienie działania Serwisu i jego funkcji.
 • Przetwarzanie ogólnych danych lokalizacyjnych (takich jak adres IP) w celu zapewnienia dostępu do lokalnych wersji Serwisu (które zawierają treści spersonalizowane na podstawie ogólnej lokalizacji, np. Europa czy USA).
 • Odpowiadanie na prośby Użytkownika i prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem. W tych celach eBay może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub — w niektórych ograniczonych przypadkach — telefonicznie.
 • Egzekwowanie postanowień naszych Warunków użytkowania, niniejszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie oraz innych reguł i zasad.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Podmioty wchodzące w skład eBay Inc.
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Zewnętrzni administratorzy witryn, aplikacji, usług i narzędzi

5.2 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Obejmuje to następujące cele:

 • Uczestniczenie w dochodzeniach i postępowaniach (w tym sądowych) prowadzonych przez organy administracji publicznej lub agencje rządowe, w szczególności w celu wykrywania, badania i ścigania działań niezgodnych z prawem.
 • Wykrywanie nielegalnych działań i zapobieganie im (np. w przypadku oszustw).
 • Spełnienie obowiązku udzielenia informacji stronom trzecim na podstawie ustawowych praw do uzyskania informacji, jakie mają te strony względem eBay.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w naszym Serwisie.
 • Przechowywanie danych osobowych Użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi zachowania informacji (więcej informacji na temat przechowywania danych Użytkownika przez eBay znajduje się w sekcji 7. Okres przechowywania danych i ich usuwanie).

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Organy ścigania, sądy, agencje rządowe lub władze publiczne, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe
 • Osoby trzecie uprawnione do uzyskania od eBay informacji na podstawie przepisów ustawowych
 • Osoby trzecie uczestniczące w postępowaniach sądowych, w szczególności, jeśli powołają się na porządek prawny lub nakaz sądowy.
 • Podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc.
 • Zewnętrzni dostawcy usług

5.3 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu ochrony jego ważnych interesów lub ważnych interesów innych osób fizycznych. Obejmuje to następujące cele:

 • Prewencja, wykrywanie, łagodzenie skutków i badanie nielegalnych działań, które mogą szkodzić ważnym interesom Użytkownika lub ważnym interesom innej osoby fizycznej, chyba że występuje obowiązek prawny.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Organy ścigania, sądy, agencje rządowe lub władze publiczne, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe
 • Osoby trzecie będące stroną postępowań sądowych
 • Podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc.
 • Zewnętrzni dostawcy usług

5.4 eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy spółki eBay lub osoby trzeciej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy, prawa podstawowe i wolności Użytkownika mają charakter nadrzędny. Aby pogodzić uzasadnione interesy spółki eBay z prawami Użytkownika eBay stosuje odpowiednie mechanizmy kontrolne. W oparciu o te zasady eBay przetwarza dane Użytkownika do następujących celów:

 • Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez sądy, prokuratury, agencje rządowe, władze publiczne, podmioty prawa międzynarodowego; w szczególności na potrzeby wykrywania, badania i ścigania nielegalnych działań, chyba że istnieje taki ustawowy obowiązek, a eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. W takich przypadkach eBay ujawnia tylko te dane, które uzna za konieczne, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i skargi dotyczące działań niezgodnych z prawem.
 • Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w odniesieniu do roszczeń cywilnych, chyba że istnieje prawny obowiązek w tym zakresie, jeżeli eBay może w uprawniony sposób założyć, że ujawnienie danych osobom trzecim jest konieczne do uniknięcia nieuchronnych niedogodności.
 • Prewencja, wykrywanie, łagodzenie skutków i badanie przypadków oszustw, naruszeń bezpieczeństwa i innych działań niezgodnych z prawem, w tym ocena ryzyka z nimi związanego, chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie.
 • Monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa informacji w naszym Serwisie, chyba że istnieje wymóg prawny w tym zakresie.
 • Mierzenie wydajności i usprawnianie funkcji naszego Serwisu
 • Zapewnienie działania naszego Serwisu i jego funkcji
 • Analiza i udoskonalanie działania naszego Serwisu, np. poprzez weryfikację danych o użyciu lub informacji otrzymanych od użytkowników na temat zablokowanych lub niedziałających stron w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz poprawy komfortu użytkowania.
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo bez zgody Użytkownika komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. wiadomości e-mail lub SMS) lub przez telefon na temat najnowszych działań administracji publicznej związanych z eBay, które mogą mieć wpływ na komfort użytkowania eBay (zgodnie z profilem Main Street utworzonym przy rejestracji lub zmianami wprowadzonymi przez Użytkownika po rejestracji bądź zgodnie ze zgłoszeniem i/lub uczestnictwem w programie SBAN). Jeśli Użytkownik nie chce nie otrzymywać komunikacji od eBay, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni.
 • Ocena jakości i skuteczności kampanii marketingowych i informacyjnych realizowanych za pośrednictwem poczty e-mail (np. za pomocą analiz klikania i wejść na strony).
 • Dostarczanie wspólnych treści we współpracy z innymi podmiotami z grupy eBay Inc.
 • Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przejęć, fuzji w przypadku łączenia, sprzedaży lub przejmowania spółek. W takiej sytuacji eBay wymaga od przejętej lub przyłączonej spółki przestrzegania postanowień niniejszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Jeżeli dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do jakichkolwiek celów niewyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.
 • Dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami, w tym w także tymi wnoszonymi przez jednego użytkownika przeciw innemu.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc.
 • Inni użytkownicy
 • Organy ścigania, sądy, agencje rządowe lub władze publiczne, organy międzyrządowe lub ponadnarodowe
 • Osoby trzecie będące stroną postępowania sądowego
 • Inne firmy w kontekście przejęcia spółki

5.5 Za zgodą Użytkownika eBay przetwarza jego dane osobowe do następujących celów:

 • Komunikacja telefoniczna lub za pomocą wiadomości SMS dotycząca najnowszych działań administracji publicznej związanych z eBay, które mogą mieć wpływ na komfort użytkowania eBay, chyba że taka komunikacja jest dozwolona bez zgody Użytkownika na podstawie obowiązującego prawa. eBay może zlecać komunikowanie się z Użytkownikiem osobom trzecim w swoim imieniu
 • Alerty legislacyjne informujące o Wydarzeniach oraz o sposobach kontaktowania się z urzędnikami państwowymi, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taki kontakt
 • Udostępnianie informacji na temat działań Użytkownika (przekazanych nam w ramach uczestnictwa w programie SBAN lub w inny sposób), takich jak listy do urzędników czy podpisane petycje, naszym interesariuszom zajmującym się polityką. Informacje na temat udziału Użytkownika w kampaniach i Wydarzeniach (np. wywiady, filmy itd.)

Informacje na temat prawa do wycofania zgody znajdziesz poniżej w sekcji 8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W razie konieczności eBay przekazuje dane osobowe Użytkownika podmiotom przetwarzającym i następującym odbiorcom do przynajmniej jednego z celów opisanych powyżej:

 • Interesariusze zajmujący się polityką i mediami
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc.
 • Inne strony trzecie, z którymi eBay współpracuje w celu oferowania określonych funkcji w naszym Serwisie (zgodnie z warunkami podanymi podczas uzyskiwania zgody Użytkownika)

5.6 Udostępnianie danych między podmiotami z grupy eBay Inc.:

eBay będzie udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc. do wspomnianych celów. Inne podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc., które mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, będą przestrzegać zasad ochrony danych co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.

6. Przesyłanie danych za granicę

Niektórzy odbiorcy danych osobowych Użytkownika znajdują się w innych krajach lub posiadają oddziały w krajach, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od regulacji obowiązujących w kraju Użytkownika. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

6.1 Przekazywanie danych podmiotom wchodzącym w skład grupy eBay Inc.

Przekazywanie danych osobowych między różnymi podmiotami w ramach grupy eBay Inc. (np. na potrzeby transakcji międzynarodowych i innych dozwolonych prawnie działań) podlega zasadom eBay w zakresie ochrony danych obowiązującym na całym świecie (Wiążące zasady korporacyjne) lub innym normom dotyczącym zabezpieczania danych, np. standardom ustanowionym przez Komisję Europejską (2010/87/UE, 2001/497/WE lub 2004/915/WE). Wiążące zasady korporacyjne nakładają na wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy eBay Inc. obowiązek stosownego zabezpieczania danych osobowych oraz zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje na temat wiążących zasad korporacyjnych eBay w odniesieniu do ochrony danych na całym świecie można znaleźć w Centrum prywatności eBay.

6.2 Inne transfery danych (z EOG do innych krajów)

Przekazując dane osobowe z EOG do innych krajów, eBay zawsze stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa. Do innych krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej należą obecnie Andora, Argentyna, Kanada (w przypadku firm podlegających ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych – Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia i Urugwaj. W innych przypadkach eBay stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. podpisując z odbiorcami umowy o ochronie danych rekomendowane przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule o ochronie danych [2010/87/UE, 2001/497/WE lub 2004/915/WE]) lub wdrażając inne rozwiązania przewidziane przez prawo. Na żądanie eBay przedstawi kopię dokumentacji poświadczającej wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń.

7. Okres przechowywania danych i ich usuwanie

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez spółkę eBay i jej dostawców usług zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i w zakresie niezbędnym do przetwarzania informacji, wyszczególnionym w niniejszym Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie (zobacz sekcję Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców, aby uzyskać więcej informacji). W związku z powyższym eBay usunie dane osobowe Użytkownika zgodnie ze swoimi zasadami przechowywania i usuwania danych lub podejmie odpowiednie kroki celem ich anonimizacji, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania danych przez dłuższy okres (np. na potrzeby prawne, podatkowe, księgowe i w celu kontroli). W Europie okres przechowywania danych wynosi z reguły od 6 do 10 lat (np. w przypadku umów, powiadomień i korespondencji biznesowej). W maksymalnym zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo eBay ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zamiast je usuwać (np. ograniczając dostęp do danych). Ma to zastosowanie w szczególności w przypadkach, gdy dane mogą być nadal konieczne do realizowania postanowień umów, dochodzenia swoich praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi, a także gdy takie przechowywanie jest w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo. W takich sytuacjach okres ograniczonego przetwarzania danych osobowych zależy od zapisów ustawowych. Po upływie okresu przechowywania lub ograniczonego przetwarzania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

Okresy przechowywania danych osobowych zostały opisane w regionalnych zasadach przechowywania danych. Okres przechowywania przez eBay danych osobowych zależy od Serwisu oraz przepisów prawa właściwego. Okres przechowywania danych zależy z reguły od następujących czynników:

 • Konieczność zapewnienia działania naszego Serwisu: Obejmuje to takie kwestie, jak utrzymywanie i poprawianie sprawności działania Serwisu, dbanie o bezpieczeństwo systemów oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości biznesowej i finansowej. Większość okresów przechowywania danych zostało ustalonych na podstawie tej ogólnej zasady.
 • Szczególne kategorie danych osobowych: W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych (są to np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, które są przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej) obowiązują zazwyczaj krótsze okresy przechowywania.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody: Przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (w tym zgody na dłuższe przechowywanie), eBay przechowuje informacje tak długo, jak jest to konieczne według warunków udzielonej zgody.
 • Zobowiązania ustawowe, umowne i inne: Zobowiązania w zakresie przechowywania danych mogą wynikać z przepisów prawa lub nakazu urzędowego. Może być także konieczne przechowywanie danych osobowych w związku z trwającymi lub przyszłymi sporami prawnymi. Dane osobowe zawarte w umowach, powiadomieniach i korespondencji biznesowej mogą podlegać krajowym przepisom w zakresie przechowywania informacji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Uwzględniając możliwe ograniczenia nakładane przez prawo krajowe, Użytkownik – jako osoba, której dane dotyczą – posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania zakresu ich przetwarzania i do przenoszenia. Ponadto Użytkownik ma prawo do wycofania lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów spółki eBay. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do instytucji nadzorującej przetwarzanie danych.

Szczegółowe prawa Użytkownika:

 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez eBay. W takim przypadku eBay nie może dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika na podstawie i w zakresie wycofanej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej anulowaniem.
 • Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez eBay. W szczególności Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania jego danych osobowych, posiadanych przez eBay kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną udostępnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, prawach w zakresie poprawiania, usuwania i ograniczania zakresu bądź blokowania przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości złożenia skargi w organie nadzorczym, zapoznania się ze źródłami danych (czy dane zostały podane przez Użytkownika, czy pochodzą z innego źródła), stosowaniu przez eBay technologii do automatycznego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz – jeśli ma to zastosowanie – ważnych informacji na ten temat. Możliwości Użytkownika w zakresie dostępu do danych mogą być ograniczone przez prawo krajowe.
 • Użytkownik ma prawo zażądać od spółki eBay poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, Użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.
 • Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawa wolności wypowiedzi i informacji, do zachowania zgodności z przepisami prawa, ze względu na interes publiczny, albo na potrzeby zgłaszania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez przepisy lokalne.
 • Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli:
  • uzna, że dane są niedokładne;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby jego dane zostały usunięte;
  • eBay nie potrzebuje już danych Użytkownika, ale dane te są potrzebne Użytkownikowi do zgłoszenia roszczenia prawnego lub obrony przed takim roszczeniem lub
  • Użytkownik zgłosił zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które eBay posiada na jego temat i które Użytkownik podał spółce eBay, w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej formie do odczytu maszynowego, a także ma prawo przekazania tych danych innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”).
 • Użytkownik ma prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorującym. Z reguły z tego prawa można skorzystać, kontaktując się z organem nadzorującym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w biurze administratora danych.

Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby uzasadnionych interesów, Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie w zależności od konkretnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania. Jeśli eBay przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingowych, co obejmuje też sprzeciw wobec profilowania w zakresie powiązanym z marketingiem bezpośrednim.

Korzystanie z praw w zakresie swoich danych osobowych (np. prawa dostępu do danych lub ich usunięcia) jest zazwyczaj bezpłatne. W przypadku nadmiernych lub wyraźnie nieuzasadnionych żądań, w szczególności w razie ich powtarzania, eBay może pobrać opłatę (zgodną z faktycznym kosztem) na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odmówić realizacji żądania.

Egzekwowanie przysługujących praw i zarządzanie ustawieniami

Aby skorzystać ze swoich praw, będąc osobą, której dane dotyczą, należy użyć naszej strony kontaktowej. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Jeśli Użytkownik nie chce nie otrzymywać komunikacji od eBay, może także w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail. Z przyczyn technicznych zastosowanie tych zmian może potrwać kilka dni. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie i podobnych technologii znajdują się w następnej sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

9. Pliki cookie i podobne technologie

Gdy Użytkownik korzysta z naszego Serwisu, eBay i wybrane osoby trzecie mogą używać plików cookie i podobnych technologii w celu poprawy komfortu, szybkości i bezpieczeństwa działania. Cookie to małe pliki tekstowe tworzone automatycznie w przeglądarce Użytkownika i zapisywane na urządzeniu używanym do korzystania z Serwisu. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez eBay plików cookie, podobnych technologii i możliwości wyboru w tym zakresie znajdują się w Oświadczeniu o plikach cookie.

Pliki cookie i inne podobne technologie pełnią różne funkcje:

 • Mogą być technicznie niezbędne do zapewnienia działania Serwisu
 • Pomagają optymalizować Serwis od strony technicznej (np. poprzez monitorowanie komunikatów o błędach i czasu wczytywania danych)
 • Pomagają zadbać o wygodę Użytkownika (np. przez zapamiętywanie rozmiaru czcionki i danych wpisywanych w formularzach)

Opcje Użytkownika w odniesieniu do plików cookie

Użytkownik ma prawo wyłączyć korzystanie z plików cookie i podobnych technologii, o ile urządzenie zapewnia taką możliwość. Do zarządzania plikami cookie służą odpowiednie ustawienia na poziomie urządzenia lub przeglądarki.

10. Bezpieczeństwo danych

eBay chroni dane osobowe Użytkownika, stosując techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające celem minimalizowania ryzyka związanego z utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmodyfikowaniem danych. eBay używa m.in. zapór sieciowych i algorytmów szyfrowania danych, a także zapór fizycznych w centrach danych oraz mechanizmów autoryzacji dostępu do danych. Więcej informacji o zabezpieczeniach danych można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa.

11. Inne ważne informacje na temat ochrony danych

Ta sekcja zawiera ważne informacje dodatkowe o ochronie danych osobowych w odniesieniu do korzystania z naszego Serwisu, w tym o wymogu podawania danych osobowych.

Dane osobowe odnoszące się do osób trzecich

Podając na eBay dane osobowe osób trzecich, Użytkownik musi uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą lub ujawnienie tych danych spółce eBay musi być dozwolone prawnie z innych względów. Użytkownik ma obowiązek informować inne osoby o sposobach przetwarzania danych osobowych przez eBay na podstawie Oświadczenia o prywatności.

Czy Użytkownik ma obowiązek podawać spółce eBay swoje dane osobowe?

Niektóre dane osobowe udostępniane spółce eBay przez Użytkownika (np. dane, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika) są wymagane w celu przystąpienia do naszego programu Small Business Ambassador Network lub otrzymywania korespondencji od eBay. Zgodnie z opisem w innych sekcjach naszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie eBay może udostępniać te dane innym podmiotom z grupy eBay oraz usługodawcom, m.in. na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. eBay nie gromadzi świadomie danych osobowych osób, które w świetle prawa właściwego są uznawane za niepełnoletnie.

12. Ujawnianie informacji dotyczących prywatności zgodnie z przepisami stanowymi

Regionalne zasady zachowania prywatności i ujawniania informacji obowiązujące w niektórych stanach USA (w tym w Kalifornii) znajdują się na naszej stronie poświęconej ujawnianiu informacji dotyczących prywatności zgodnie z przepisami stanowymi.