eBay Provides Feedback on Consumer Privacy Legislation